تیغه اره لنگ | تیغ اره لنگ | تیغ اره پایتخت

طول قسمتی از قطعه کار که باید بریده شود را اندازه بگیرید . اگر طول برش خواسته شده مشخص نباشد ، باید مقدار اضافه ماشینکاری به اندازه کافی در نظر گرفته شود . قطعه کار را علامت گذاری کرده و در گیره محکم کنید و سپس برشکاری را آغاز نمایید .

اگر قرار باشد تعداد زیادی برش به یک اندازه انجام شود ، سوراخ پین در یک تیغه اره که بخوبی کشیده شده باشد ، به جای اینکه گرد باشد ، اندکی کشیده شده است.

اگر قطعه کار بر روی گیره کاملا محکم بسته نشود ، به هنگام اعمال فشار، تیغه اره خواهد چرخید و منجر به خم شدن اره شده، سپس به دیوار برش می چسبد. بدین ترتیب ظرف چند ثانیه تیغه اره خراب خواهد شد .

بهتر است از مانع قابل تنظیم ماشین استفاده کنید ، اگر ماشین به سیستم گردش مایع برشی مجهز است ، هنگام برشکاری ، جریان مایع برشی فراوان بر روی موضع برشکاری برقرار کنید .